Reglement

 REGLEMENT REPETITIERUIMTES  

Deze huisregels gelden voor iedereen die gebruik maakt van de oefenruimten van de vzw Noise Gate en sluiten aan bij de huurovereenkomst:


1. Iedere groep stelt een contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor de desbetreffende groep.

2. Betaling en reservatie huur:
Verhuur en reservatie

per beurt = losse band = € 12/u ( specifiek GATE4: € 13/u)

per maand = vaste band = € 10/u ( enkel via domiciliëring) ( specifiek GATE4: € 12/u)

opbergkot: € 21/ maand

Gate n° 1, 2, 3 en 4:
Per blok van 3u ( vast/ los): € 30/ € 36 

 

SPECIFIEK GATE 4 ( 50m2):

Per blok van 3u ( vast/ los): € 36/ € 39


 

Rerservaties gebeuren steeds minstens 1 week voor aanvang van de repetitie via de website ( inloggen als verantwoordelijke van de band)

Betaling
Per beurt:
Willekeurige dag / week afhankelijk van de beschikbaarheid ( € 12/u)

De betaling gebeurt rechtstreeks bij reservatie via de website

Per maand:
Geeft recht op een vast blok per week (bv. Elke ma avond van 19u – 22u) 
De betaling gebeurt via domiciliëring maar kan maandelijks opgezegd worden.

3. Indien men niet repeteert:
Per beurt: dient men 2 dagen op voorhand te verwittigen, gebeurt dit niet, dan moet de huur (per beurt) betaald worden.
Per maand: de huur kan men enkel per maand annuleren.
Men dient 2 weken voor de volgende maand te verwittigen indien men de maand daarop niet repeteert, gebeurt dit niet, dan loopt de huur door.

4. Als het niet doorgaan van een repetitie veroorzaakt wordt door Noise Gate (oa bepaalde feestdagen, …), dan wordt de huur terugbetaald.

5. Toezegging van een vaste repetitieruimte gebeurt door ondertekening van het daartoe bestemde contract of op vertoon van een aantekening in het logboek. De gebruiker moet het contract aan elke beheerder van de vzw die erom vraagt, kunnen voorleggen.

6. De gebruiker moet altijd het maximaal aantal toegelaten personen per ruimte respecteren (maximaal 8 personen).

7. Omwille van een geluidsdichte structuur moet tijdens de repetitie de deuren altijd volledig gesloten zijn.

8. in Ternat: Alleen drank vanuit de automaat mag mee in de repetitieruimtes.

9. Iedere gebruiker van de repetitieruimte is verantwoordelijk voor het materiaal dat door de vzw ter beschikking wordt gesteld (de zanginstallatie, het drumstel, …).

10. Het is verboden nagels te slaan in, te schrijven of te plakken op deuren, muren, vloeren of hierin enig hechtingsmiddel te plaatsen.

11. Beschadigingen aan het lokaal, materiaal of meubilair en defecten aan de installatie moeten onmiddellijk aangegeven worden aan de verantwoordelijke van de vzw.

12. De laatste gebruiker is verantwoordelijk voor achteraf vastgestelde gebreken. De oefenruimte moet na gebruik in een nette en opgeruimde staat achter gelaten worden. Als een buitengewone schoonmaak nodig blijkt of beschadigingen worden vastgesteld, dan wordt dat in rekening van de gebruiker gebracht, aan de prijs van de herstellingswaarde, opgemaakt bij bestek of aan vervangingswaarde.

13. Een afgevaardigde van het centrum mag ten allen tijde toezicht uitoefenen in de repetitieruimtes.

14. Het niet naleven van deze voorwaarden kan voor de gebruikers de verwijdering uit het gebouw, zelfs een tijdelijk of definitief toegangsverbod tot gevolg hebben. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan gedragingen die voor de andere aanwezigen hinderlijk of voor het aanzien van het centrum schadelijk zijn.


Contactgegevens verantwoordelijke repetitiekoten:

Voor Ternat: De Vits Kristien, kristien@noisegate.be, 0495 70 56 80

 

voorbeeld van overeenkomst voor repetitieruimtes in Ternat:

OVEREENKOMST BETREFFENDE GEBRUIK REPETITIEKOTEN


Op ………/……./…….. werd tussen

NAAM: 
ADRES : 
PLAATS: 
TEL/ GSM:
E MAIL: 
volledig bevoegd vertegenwoordiger van de 
band: ......................………………………………………………………………………………
(hierna te noemen ‘huurder’)

en 
NAAM: DE VITS KRISTIEN
ADRES: ASSESTEENWEG 218
PLAATS: 1742 TERNAT
GSM: 0495 70 56 80
E MAIL: info@noisegate.be
volledig bevoegd vertegenwoordiger van de VZW STUDIO NOISE GATE
(hierna te noemen Noise Gate)

het volgende overeengekomen:

Kontraktant 1 huurt de REPETITIERUIMTE GATE N°….
vanaf d.d. .......................
met een proeftijd van drie maanden.
DAG: ...........................…..
TIJDSTIP: ......................…
DUUR: ..................…………..
Kontraktant 1 verplicht zich de vastgestelde huur te voldoen voor de eerste van iedere maand via domicilëring op het nummer BE53 7341 6116 0253, met mededeling ' code RR'.
Bij het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van alle in de RUIMTE aanwezige apparatuur.

Beide partijen verklaren de in bijlage vermelde samenvatting van de algemene (huis-) regels te kennen en te respecteren.

Tevens dient de bijlage omtrent de 'groepsinformatie' ingevuld te worden
Te Ternat overeengekomen op ........………….. (opgemaakt in 2 exmpl.)

Huurder Noise Gate                                                                          Verhuurder Noise Gate