Reglement

  REGLEMENT REPETITIEKOTEN

Deze huisregels gelden voor iedereen die gebruik maakt van de oefenruimten van de vzw Noise Gate en sluiten aan bij de huurovereenkomst:


1.    Iedere groep stelt een contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor de desbetreffende groep.

2.    Betaling en reservatie huur:
      Verhuur en reservatie
      per maand = vaste band = € 9/u,
      per beurt = losse band = € 11/u
      opbergkot: € 19/ maand

Gate n° 1, 2 en 3 (20 m2):
      Per uur: €9
      Per blok van 2u: € 18
      Per blok van 3u: € 27  
      Per blok van 8u: € 60

Gate n° 4 (40 m2): ( los blok, per beurt)
      Per uur: €15
      Per blok van 2u: € 30
      Per blok van 3u: € 45
      Per extra blok ( 3u): 10% korting
 
Vilvoorde 3x3 (9m2):
    te huur voor minstens 1 sessie van 3 uur: € 24
    per bijkomend uur: € 8
    per dag van minstens 8 uur: € 54
 
Vilvoorde 4x4 (16 m2):
    te huur voor minstens 1 sessie van 3 uur: € 27
    per bijkomend uur: € 9
    per dag van minstens 8 uur: € 60

Rerservaties gebeuren steeds minstens 1 week voor aanvang van de repetitie via de website( inloggen als verantwoordelijke van de band)
    
Betaling
     Per beurt:
        Willekeurige dag / week afhankelijk van de beschikbaarheid ( € 11/u)
        De betalingsinfo gebeurt 1 week voor aanvang van de maand via mail naar de groepsverantwoordelijke.
     Per maand:
        Geeft recht op een vast blok per week (bv. Elke ma avond van 19u – 22u) 
        De betaling gebeurt via domiciliëring maar kan maandelijks opgezegd worden.
 
3.    Indien men niet repeteert:
Per beurt: dient men 2 dagen op voorhand te verwittigen, gebeurt dit niet, dan moet de huur (per beurt) betaald worden.
Per maand: de huur kan men enkel per maand annuleren.
Men dient 2 weken voor de volgende maand te verwittigen indien men de maand daarop niet repeteert, gebeurt dit niet, dan loopt de huur door.


4.    Bij wanbetaling of huurachterstand wordt volgende boeteregeling toegepast:
Na 1week betaalachterstand: + € 15
Na 2 weken betaalachterstand: + € 20
Zoniet, kan de betreffende gebruiker de aanspraak op ruimte verliezen 

5.  Als het niet doorgaan van een repetitie veroorzaakt wordt door Noise Gate (oa bepaalde feestdagen, …), dan wordt de huur terugbetaald.

6.    Toezegging van de repetitieruimte gebeurt door ondertekening van het daartoe bestemde contract of op vertoon van een aantekening in het logboek. De gebruiker moet het contract aan elke beheerder van de vzw die erom vraagt, kunnen voorleggen.

7.    De gebruiker moet altijd het maximaal aantal toegelaten personen per ruimte respecteren (maximaal 8 personen).

8.    Omwille van een geluidsdichte structuur moet tijdens de repetitie de deuren altijd volledig gesloten zijn.

9.    in Ternat: Alleen drank vanuit de automaat mag mee in de repetitieruimtes.
      In Vilvoorde mag eigen drank mee gebracht worden. Alle leeggoed moet terug mee genomen worden!
 

10.    Iedere gebruiker van de repetitieruimte is verantwoordelijk voor het materiaal dat door de vzw ter beschikking wordt gesteld (de zanginstallatie, het drumstel, …).

11.    Het is verboden nagels te slaan in, te schrijven of te plakken op deuren, muren, vloeren of hierin enig hechtingsmiddel te plaatsen.

12.    Beschadigingen aan het lokaal, materiaal of meubilair en defecten aan de installatie moeten onmiddellijk aangegeven worden aan de verantwoordelijke van de vzw.

13.    De laatste gebruiker is verantwoordelijk voor achteraf vastgestelde gebreken. De oefenruimte moet na gebruik in een nette en opgeruimde staat achter gelaten worden. Als een buitengewone schoonmaak nodig blijkt of beschadigingen worden vastgesteld, dan wordt dat in rekening van de gebruiker gebracht, aan de prijs van de herstellingswaarde, opgemaakt bij bestek of aan vervangingswaarde.

14.    Een afgevaardigde van het centrum mag ten allen tijde toezicht uitoefenen in de repetitieruimtes.

15.    Het niet naleven van deze voorwaarden kan voor de gebruikers de verwijdering uit het gebouw, zelfs een tijdelijk of definitief toegangsverbod tot gevolg hebben. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan gedragingen die voor de andere aanwezigen hinderlijk of voor het aanzien van het centrum schadelijk zijn.


Contactgegevens verantwoordelijke repetitiekoten:

Voor Ternat: De Vits Kristien, kristien@noisegate.be, 0495 70 56 80

Voor Vilvoorde: Mark Nevens, mark@noisegate.be, 0474 75 84 22
 

 

voorbeeld van overeenkomst voor repetitieruimtes in Ternat:

OVEREENKOMST BETREFFENDE GEBRUIK REPETITIEKOTEN


Op  ………/……./…….. werd tussen

NAAM: 
ADRES : 
PLAATS: 
TEL/ GSM:
E MAIL: 
volledig bevoegd vertegenwoordiger van de 
band: ......................………………………………………………………………………………
 (hierna te noemen ‘huurder’)

en 
NAAM: DE VITS KRISTIEN
ADRES: ASSESTEENWEG 218
PLAATS: 1742 TERNAT
GSM: 0495 70 56 80
E MAIL: info@noisegate.be
volledig bevoegd vertegenwoordiger van de VZW STUDIO NOISE GATE
 (hierna te noemen Noise Gate)

het volgende overeengekomen:

Kontraktant 1 huurt de REPETITIERUIMTE GATE N°….
vanaf d.d. .......................
met een proeftijd van drie maanden.
DAG: ...........................…..
TIJDSTIP: ......................…
DUUR: ..................…………..
Kontraktant 1 verplicht zich de vastgestelde huur te voldoen voor de eerste van iedere maand via overschrijving op het nummer BE53 7341 6116 0253, met mededeling ' code RR'.
Bij het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van alle in de RUIMTE aanwezige apparatuur.

Beide partijen verklaren de in bijlage vermelde samenvatting van de algemene (huis-) regels te kennen en te respecteren.

Tevens dient de bijlage omtrent de 'groepsinformatie' ingevuld te worden
Te Ternat overeengekomen op ........…………..  (opgemaakt in 2 exmpl.)

 

Huurder                                                                             Noise Gate