Reglement Try-Out room

REGLEMENT TRY-OUT ROOM  

Deze huisregels gelden voor iedereen die gebruik maakt van de TRY OUT ROOM van de vzw Noise Gate en sluiten aan bij de huurovereenkomst:


1. Iedere groep stelt een contactpersoon aan die verantwoordelijk is voor de desbetreffende groep.

2. Betaling en reservatie huur:
Verhuur en reservatie

€ 180 ( incl BTW), inclusief licht, geluid en PA techniekers.

Indien men niet komt opdagen:
dient men 1 week op voorhand te verwittigen, gebeurt dit niet, dan moet de huur (per beurt) betaald worden.
 

3. Als het niet doorgaan van DE TRY OUT veroorzaakt wordt door Noise Gate (oa bepaalde feestdagen, …), dan wordt de huur terugbetaald.

4. Toezegging van DE TRY OUT ROOM gebeurt door ondertekening van het daartoe bestemde contract. De gebruiker moet het contract aan elke beheerder van de vzw die erom vraagt, kunnen voorleggen.

5. De gebruiker moet altijd het maximaal aantal toegelaten personen per ruimte respecteren (maximaal 100 personen).

6. Omwille van een geluidsdichte structuur moet  deur altijd volledig gesloten zijn.

7. DRANK wordt voorzien aan toog door NOISE GATE medewerkers

8. Iedere gebruiker van de TRY OUT ROOM  is verantwoordelijk voor het materiaal dat door de vzw ter beschikking wordt gesteld (de zanginstallatie, het drumstel, …).

9. Het is verboden nagels te slaan in, te schrijven of te plakken op deuren, muren, vloeren of hierin enig hechtingsmiddel te plaatsen.

10. Beschadigingen aan het lokaal, materiaal of meubilair en defecten aan de installatie moeten onmiddellijk aangegeven worden aan de verantwoordelijke van de vzw.

11. De laatste gebruiker is verantwoordelijk voor achteraf vastgestelde gebreken. De ruimte moet na gebruik in een nette en opgeruimde staat achter gelaten worden. Als een buitengewone schoonmaak nodig blijkt of beschadigingen worden vastgesteld, dan wordt dat in rekening van de gebruiker gebracht, aan de prijs van de herstellingswaarde, opgemaakt bij bestek of aan vervangingswaarde.

12. Het niet naleven van deze voorwaarden kan voor de gebruikers de verwijdering uit het gebouw, zelfs een tijdelijk of definitief toegangsverbod tot gevolg hebben. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan gedragingen die voor de andere aanwezigen hinderlijk of voor het aanzien van het centrum schadelijk zijn.


Contactgegevens verantwoordelijke repetitiekoten:

Voor Ternat: De Vits Kristien, kristien@noisegate.be, 0495 70 56 80